ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯลฯ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราขการ พ.ศ.2558
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ขั้นตอนการชำระภาษี
การมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท. ให้ปลัด หรือ รองปลัด
การมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท. ให้รองผู้บริหาร อปท.
ประชาสัมพันธ์จากธนาคาร ธกส.สาขาเจ้าปลุก เรื่องการเปิดบัญชีให้กับประชาชนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ ไม่ยอมใช้แบบคำขอ, อยากรู้จัง เรื่องอาหารกลางวันเด็ก, โบนัสเป็นเหตุ, เรื่องนี้ ร้องเรียนได้มั๊ย
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เป็นพื้นที่ควบคุมอาคารและเป็นพื้นที่ควบคุมการขุดดินถมดิน
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ขุดดินแลกน้ำ’’ขุดหนองสาธารณประโยชน์ “หนองลาดช้าง”
ประชาสัมพันธ์ Facebook อบต.สำพะเนียง
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ช่องทางการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2559
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2559
ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านแพรก
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการตรวจสอลการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานแก่หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธา ในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศฯ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ต้น
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้านแพรก ตำบลบ้านใหม่
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด (เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองยายอ้อน
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน (เขื่อน) คสล. แม่น้ำลพบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีต (ทางเข้าหนองอ้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง
ประกาศฯ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
อบต.คลองน้อย ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
อบต.คลองน้อย ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ประจำปี 2561
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางจัดซื้อนมโรงเรียน 2/2560