ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯลฯ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราขการ พ.ศ.2558
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ขั้นตอนการชำระภาษี
การมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท. ให้ปลัด หรือ รองปลัด
การมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท. ให้รองผู้บริหาร อปท.
ประชาสัมพันธ์จากธนาคาร ธกส.สาขาเจ้าปลุก เรื่องการเปิดบัญชีให้กับประชาชนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ ไม่ยอมใช้แบบคำขอ, อยากรู้จัง เรื่องอาหารกลางวันเด็ก, โบนัสเป็นเหตุ, เรื่องนี้ ร้องเรียนได้มั๊ย
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เป็นพื้นที่ควบคุมอาคารและเป็นพื้นที่ควบคุมการขุดดินถมดิน
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ขุดดินแลกน้ำ’’ขุดหนองสาธารณประโยชน์ “หนองลาดช้าง”
ประชาสัมพันธ์ Facebook อบต.สำพะเนียง
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ช่องทางการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2559
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2559
ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านแพรก
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการตรวจสอลการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานแก่หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธา ในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศฯ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ต้น
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้านแพรก ตำบลบ้านใหม่
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด (เดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองยายอ้อน
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน (เขื่อน) คสล. แม่น้ำลพบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง
ประชาสัมพันธ์เอกสาร ปปช.01 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีต (ทางเข้าหนองอ้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง
ประกาศฯ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
อบต.คลองน้อย ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
อบต.คลองน้อย ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ประจำปี 2561
อบต.คลองน้อย ประกาศราคากลางจัดซื้อนมโรงเรียน 2/2560
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหางบางศาลา ต.สองห้อง
ราคากลางโครงการซ่่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านคลองวัว ต.สองห้อง (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหนองรีพก-คลองห้วยชัน ม.2 ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านท้องลาด ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านสองห้อง ต.สองห้อง (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านคลองน้อย ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ระบบโซล่าเซลล์) ม.2 บ้านห้วยชัน ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.3 บ้านคลองวัว ต.สองห้อง (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.5 บ้านสองห้อง ต.สองห้อง (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง ม.6 บ้านกระทุุ่ม ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการตอกเสาเข็มซ่อมแซมไหล่ทาง ม.6 ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ม.5 บ้านท้องลาด ต.คลองน้อย (อบต,คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน ม.1 บ้านสะตือเอน ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการตอกเสาเข็มซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง ม.2 ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลุกรังพร้อมตอกเสาเข็ม ม.1 ต.สองห้อง (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมดินขยายไหล่ทางพร้อมลงลูกรัง ม.4 บ้านปากสะดาง ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหางบางศาลา ต.สองห้อง (อบต.สองห้อง)
เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังถนน ม.1 บ้านสะตือเอน ต.คลองน้อย(อบต.คลองน้อย)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลารับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561
แจ้งผลตามคำร้องที่ 12/2559 เรื่องซ่อมไฟฟ้าดับ หมู่ที่ 3 ตำบล้านแพรก
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พ.ศ.2562
ปกข้อบัญญัติ 2562
ส่วนที่-1-ปกขั้นคำแถลง-หน้า-1
รายละเอียดคำแถลง-หน้า-2-3
รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายรับ-หน้า-4
รายละเอียดคำแถลงประมาณการรายจ่าย-หน้า-5
ส่วนที่-2-ปกขั้นบันทึกหลักการเหตุผล-หน้า-6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน-หน้า-7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน-หน้า-8-11
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-ขออนุมัติ-หน้า-12-13
รายงานประมาณการรายรับ-หน้า-14-15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ-หน้า-16-17
รายงานประมาณการรายจ่าย-หน้า-18-47
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย-หน้า-48-100
ข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่าย-หน้า-101-108
สวนสุขภาพ สวนสาธารณะหนองอ้อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบเงินสะสม
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
ขอความร่วมมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ (ITA)