ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปปช.01 โครงการโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำปลายหนองขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่, หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปีงบประมาณ 2561)
ประกาศจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตารางแสดงวงเงิน(ปปช.01)ขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ (คลองยายอ้อน) ม.3 ต.บ้านแพรก ปีงบประมาณ 2560
ตารางแสดงวงเงิน(ปปช.01)ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ทางเข้าหนองอ้อ) ปีงบประมาณ2560
ประกาศจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่องการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
ปปช.01 ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ
ปปช.01 โครงการขุดดินแลกน้ำ ม.4 ต.สำพะเนียง
ปป.01 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปปช.01 โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้า
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านห้วยทราย ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนสะแก ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางวางท่อเมนประปา หมู่ที่1 บ้านห้วยทราย ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.คลองน้อย)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการวางท่อระบายน้ำPVC หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการลงลูกรังทางเข้าหนองลาดช้าง(คันทางหนองลาดช้าง) หมู่ทื่๔ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านสองห้อง ต.สองห้อง (อบต.คลองน้อย)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านท้องบาด ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ร่าง)ประกาศราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางแสดงวงเงินฯโครงการซ่อมแซมที่ทำการ อบต.
ปร.4-5 โครงการก่อสร้างลานคสล.หน้า อบต.
ตารางแสดงวงเงินฯโครงการก่อสร้างลานกีฬาหน้า อบต.
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
ประกาศสอบราคาโครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
เอกสารสอบราคาโครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
ปร.5 โครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
ปร.4 โครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
ตารางแสดงวงเงินฯโครงการขุดดินและน้ำ
โครงการตกลงราคาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน) คสล.แม่น้ำลพบุรี
โครงการตกลงราคาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน) คสล.แม่น้ำลพบุรี
โครงการตกลงราคาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน) คสล.แม่น้ำลพบุรี
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(3)
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2)
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศฯ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4-แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านแพรก - วัดดอนทอง หมู่ที่ 1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านแพรก - วัดดอนทอง หมู่ที่ 1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.5 โครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphaltik Concrete) ซอยบ้านผู้ใหญ่ยุทธการ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 โครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphaltik Concrete) ซอยบ้านผู้ใหญ่ยุทธการ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphaltik Concrete) ซอยบ้านผู้ใหญ่ยุทธการ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว เรื่อง ขอเปลี่ยนกำหนดยื่นเอกสารซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดติ้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 16 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เนื่องจากตลาดกลางกำหนดการยื่นเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงฯ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก ครั้งที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านแพรก-วัดดอนทอง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction