ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้า
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านห้วยทราย ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนสะแก ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.คลองน้อย)
เผยแพร่ราคากลางวางท่อเมนประปา หมู่ที่1 บ้านห้วยทราย ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบต.คลองน้อย)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการวางท่อระบายน้ำPVC หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการลงลูกรังทางเข้าหนองลาดช้าง(คันทางหนองลาดช้าง) หมู่ทื่๔ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช01)โครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำลพบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านสองห้อง ต.สองห้อง (อบต.คลองน้อย)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านท้องบาด ต.คลองน้อย (อบต.คลองน้อย)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ร่าง)ประกาศราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตารางแสดงวงเงินฯโครงการซ่อมแซมที่ทำการ อบต.
ปร.4-5 โครงการก่อสร้างลานคสล.หน้า อบต.
ตารางแสดงวงเงินฯโครงการก่อสร้างลานกีฬาหน้า อบต.
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
โครงการตกลงราคาปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาด(เดิม)
ประกาศสอบราคาโครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
เอกสารสอบราคาโครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
ปร.5 โครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
ปร.4 โครงการขุดดินแลกน้ำ(หนองลาดช้าง)
ตารางแสดงวงเงินฯโครงการขุดดินและน้ำ
โครงการตกลงราคาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน) คสล.แม่น้ำลพบุรี
โครงการตกลงราคาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน) คสล.แม่น้ำลพบุรี
โครงการตกลงราคาก่อสร้างผนังกันดิน(เขื่อน) คสล.แม่น้ำลพบุรี
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(3)
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2)
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศฯ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4-แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านแพรก - วัดดอนทอง หมู่ที่ 1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านแพรก - วัดดอนทอง หมู่ที่ 1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 - แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.5 โครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphaltik Concrete) ซอยบ้านผู้ใหญ่ยุทธการ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบ ปร.4 โครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphaltik Concrete) ซอยบ้านผู้ใหญ่ยุทธการ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมผิวลาดยาง (Asphaltik Concrete) ซอยบ้านผู้ใหญ่ยุทธการ หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว เรื่อง ขอเปลี่ยนกำหนดยื่นเอกสารซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดติ้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 16 จุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เนื่องจากตลาดกลางกำหนดการยื่นเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงฯ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก ครั้งที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก
ประกาศ ฯ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (Cape Seal) สายบ้านแพรก-วัดดอนทอง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction