ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สำพะเนียง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25621892801,90960,25256,05261,5567,06810,108----197,414
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 เม.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2561   -197,414
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี