องค์การบริหารส่วนตำบล สำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา