หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สำพะเนียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  
เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570  
 

เเผรปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลัก  ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 4 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน 8 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 4 โครงการ
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 15.37 น. โดย คุณ วชิราภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์

ผู้เข้าชม 185 ท่าน

 
 
 
 
 
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 เม.ย. 2562
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240 โทร : 035-333-872
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
จำนวนผู้เข้าชม 8,942,889 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-780-3506