ท่านต้องการให้ อบต.สำพะเนียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
33.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
16.67%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
16.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
16.67%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
16.67%