ท่านต้องการให้ อบต.สำพะเนียง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
66.67%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
33.33%